Do mentorského programu v Budúcnosti INAK sme prijali 20 študentov

25. mar, 2021

Mentori sú pre Budúcnosť INAK nenahraditeľní. Sú to aktívni vysokoškoláci, ktorí podporujú deti v programe pri získavaní zručností pre 21. storočie, pomáhajú nám s aktivitami pre účastníkov a my im na oplátku ponúkame priestor, kde sa môžu zlepšovať v neformálnom vzdelávaní, získavať kontakty a prežiť si aj úskalia či nástrahy vzdelávacieho procesu. Štartovacou čiarou pre budúcich mentorov je mentorský tréning, do ktorého sme sa práve pustili s dvoma desiatkami nových tvárí.

Do jarného cyklu vzdelávania v rámci programu Budúcnosť INAK sa zapojilo 20 študentov, ktorí sa majú šancu následne pridať k našim mentorom v centre. Okrem študentov Trnavskej univerzity sa do vzdelávania prvýkrát zapojili aj poslucháči Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti si po absolvovaní vzdelávania budú môcť vyskúšať získané vedomosti a zručnosti priamo pri práci s deťmi v mimoškolskom klube Budúcnosť INAK v Trnave a od septembra 2021 aj v pripravovanom centre vo Zvolene. Tento tréning im tiež univerzita uzná ako pedagogickú prax alebo súčasť predmetu.

„Do programu som sa prihlásila najmä preto, že môžem získať veľa nových poznatkov z oblasti pedagogiky od odborníkov a hlavne praktických skúseností i nových priateľstiev s ľuďmi, ktorí sa taktiež zaujímajú o zmysluplné využitie a trávenie voľného času detí a mládeže,” hovorí Ivana, študentka pedagogickej fakulty v Trnave.

V rámci mentorského programu sa študenti učia o inovatívnych vzdelávacích prístupoch či neformálnom vzdelávaní. Rozoberajú, ako vytvárať inkluzívne prostredie, pracovať s motiváciami žiakov a skupinovou dynamikou v triede, či ako predchádzať problémovému správaniu.

„Pre mňa bola prax veľká skúsenosť, či už fyzicky alebo potom cez online, a určite by som ju odporučila každému. Naučila ma, ako sa dá ešte lepšie pracovať s deťmi, ako sa im venovať inak, ako ich povzbudiť, podporiť, objaviť v nich niečo nové. Preto som si pri tejto praxi ani nepočítala hodiny,“ hovorí o mentorskom programe študentka Trnavskej univerzity Miška, ktorá tréning absolvovala vlani.

Štartujeme neformálne

Jarný cyklus vzdelávania mentorov sme odštartovali prvým workshopom zameraným na tému neformálne vzdelávanie, ktoré je aj základným pilierom programu Budúcnosť INAK. Každý z nás sa s neformálnym vzdelávaním už určite stretol. Čo je jeho podstatou a ako sa jeho hlavné prvky dajú využiť pri práci s deťmi a mládežou či v prepojení s formálnym vzdelávaním?

Zjednodušene povedané – pod neformálne vzdelávanie spadajú vlastne všetky výchovno-vzdelávacie aktivity mimo školského systému, ktoré zažijete väčšinou v centrách voľného času, školských kluboch, kultúrnych zariadeniach atď. Cieľom týchto aktivít je rozvíjanie celého radu kompetencií ako napríklad práca v tíme, kritické myslenie či príprava na pohovor a veľa iného.

Výborná pomôcka na získanie a upevnenie si základov v téme je Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorý majú k dispozícii aj naši študenti. Poznatky z neho budú môcť neskôr využívať pri práci s deťmi a mládežou (či už v našom centre, alebo v budúcom povolaní).

Neformálne vzdelávanie však volíme aj pri práci s našimi budúcimi mentormi. Do programu preto radíme metódy a techniky ako napríklad skupinová či individuálna práca, prípadová štúdia, diskusia, simulácia alebo rolové hry.

Súčasná situácia a vznikajúce potreby detí a mladých ľudí čoraz viac nabádajú k prepojeniu formálneho učenia s neformálnym. Nemajú si konkurovať, ale naopak, dopĺňať sa. Vďaka tomu je totiž možné dosahovať synergický efekt a plnohodnotne rozvíjať osobnosť človeka.

Lebo ako povedal slávny psychológ Jean Piaget (a túto myšlienku sme si požičali zo spomínaného šlabikára): „Cieľom vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre deti možnosti, kedy môžu vymýšľať a objavovať – vytvárať ľudí schopných robiť nové veci.“

Podobné články