Vedúca odboru školstva: Vážiť si svoju hodnotu a hodnotu druhých, sú zručnosti, ktoré otvárajú dvere

12. okt, 2021

Zuzana Almáši Koreňová má 16-ročné skúsenosti ako lektorka mäkkých zručností. Teraz sa z pozície vedúcej odboru školstva snaží prispieť ku skvalitneniu vzdelávania vo Zvolene. Hovorí, aké iniciatívy v meste za týmto účelom už vznikli a tiež, aké podľa nej ešte chýbajú. Tvrdí, že podnikavosť či mäkké zručnosti by mali byť nevyhnutnou súčasťou výchovy a vzdelávania. Je presvedčená, že človek, ktorý chce niekoho niečo naučiť, musí byť v prvom rade autentický. Vzdelávanie vidí ako cestu, ktorou môžeme u človeka rozvíjať a podporovať kreativitu.

Ako by malo podľa vás vyzerať vzdelávanie budúcnosti? Na čo by sa malo zamerať?

Vzdelávanie ako také má byť predovšetkým o kreativite. Pričom kreativita neznamená schopnosť modelovať, kresliť alebo písať slohy. Kreativita je schopnosť meniť sny na realitu, navyše podľa vlastných predstáv a presvedčení. Náš školský vzdelávací systém je starý 300 rokov napriek tomu, že dnes je už úplne iná doba, ktorá si denne vyžaduje flexibilitu. Memorovanie nalinkovaných obsahov produkuje ľudí závislých od nastaveného systému, keď mnohí nevidia iné východisko, ako zamestnať sa v oblasti, ktorá ich ani nenapĺňa.
Sme vedení poslušne plniť príkazy, čo mnohých vedie k pasívnemu prijímaniu informácií, monotónnej práci, stereotypnému spôsobu života. Niektorí si o sebe myslia, že nie sú tvoriví, iní sú vychovávaní k napĺňaniu predstáv svojho okolia. Pritom tvorivosť je prirodzená u každého človeka a princípom tvorivosti sú neobmedzené možnosti. Je umením byť kvalitný remeselník, predavač, podnikateľ, úradník, učiteľ, manažér, vedec, ktorý svoju prácu robí rád.
Vzdelávanie má preto viesť každého človeka k rozvíjaniu jeho tvorivosti, aby s radosťou a ľahkosťou napredoval na svojej ceste neobmedzených možností.

Čo podľa vás deti ku kvalitného vzdelávaniu potrebujú?

Ku kvalitnému vzdelávaniu ľudia potrebujú podnetné prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, príjemne, komfortne, ku ktorému majú vytvorený vzťah a pocit zodpovednosti, akoby ten priestor bol ich. Dôležitá je vzájomná dôvera, rešpektovanie rozmanitosti, spolupráca, radosť z učenia sa nových vecí. Prirodzenou vlastnosťou človeka je objavovanie, zvedavosť, túžba po učení. Je výborné, keď majú otvorenú myseľ ľudia, ktorí intervenujú vo výchove a vzdelávaní. Keď sú naklonení inováciám nielen v tom zmysle, že kladú dôraz na moderné vybavenie škôl a školských zariadení, ale zakladajú si na zážitkovej forme učenia a rozvoji mäkkých zručností, ktoré vychádzajú z potrieb praxe a pre prax.

Preto je aj naším cieľom podporovať školy a školské zariadenia v inovačných trendoch. V súčasnosti je Mesto Zvolen ako jediné mesto na Slovensku, ktoré má na obdobie 2021 – 2027 udelenú akreditáciu Erasmus + pre školské vzdelávanie. V októbri tohto roka organizujeme konferenciu na tému inklúzie, na ktorej vystúpia kvalitní rečníci s príkladmi dobrej praxe. Záštitu nad konferenciou prevzala naša primátorka a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na odbore školstva máme zriadenú pracovnú pozíciu Referenta pre prácu s mládežou a školské projekty a podobne. Je toho viac, do čoho sme sa ako mesto pustili a máme z toho radosť.

Aké iniciatívy podporujúce vzdelávanie vo Zvolene fungujú? Sú aj také, ktoré v meste chýbajú a uvítali by ste ich?

Neustále komunikujeme s mladými ľuďmi a snažíme sa im v meste vytvoriť také podmienky na stretávanie sa, vzdelávanie či poradenstvo, aby ich potreby boli v čo najviac uspokojené. V roku 2015 mesto získalo ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktoré udeľuje Nadácia pre deti Slovenska. Jeho súčasťou bol aj finančný dar vo výške 3000 eur. Práve deti a mladí ľudia rozhodli o tom, ako bude použitý. Na základe ich návrhov boli zakúpené knihy do školských knižníc. Zvyšné peniaze sme investovali do vzniku a prevádzky „Filmového Skoro Klubu“, v ktorom si mladí ľudia sami vyberajú filmy, pozývajú si režisérov a hercov na besedy. Z tohto projektu sa stala jedna z najobľúbenejších aktivít v meste.

Mesto taktiež podporilo vznik a činnosť KONEKTU, poradenského a vzdelávacieho centra. Mladí ľudia do 29 rokov v ňom nájdu informácie o vzdelávaní, pracovnom uplatnení, dobrovoľníctve či štúdiu v zahraničí. Vzniku centra predchádzali dva roky práce odbornej skupiny, ktorú tvorili riaditelia, študenti všetkých stupňov škôl, zástupcovia zamestnávateľov, rôznych odborných a spoločenských organizácií, úradov i samospráv pod taktovkou neziskovej organizácie EPIC.
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja plánuje vo Zvolene zriadiť Inolab, aby mladí ľudia mali kde rozvíjať aj svoje vedecké predpoklady.

Osobne by som uvítala väčší priestor pre startupy, v rámci ktorých mladí môžu ešte viac podporovať nielen svoju fantáziu, ale aj kultivovať finančnú gramotnosť, projektové, prezentačné, podnikateľské, líderské zručnosti a v neposlednom rade zmysel pre tímovú hru, sebahodnotu, sebauvedomenie.

Podobné zručnosti rozvíja aj program Budúcnosť INAK. Čo vás na ňom najviac oslovilo?

Na programe ma oslovila práve inovatívnosť, atraktívnosť, prepojenosť s praxou a s odborníkmi. Tiež ma veľmi zaujalo, že žiaci budú mať svojich mentorov, inšpiratívnych ľudí z rôznorodého mimoškolského prostredia. Je predpoklad, že žiaci takých ľudí vnímajú inak, menej formálne a dokážu sa viac uvoľniť.
Chcem tiež spomenúť aj materiálno-technické zabezpečenie na vysokej úrovni. S tým sa niektorí žiaci, najmä žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia stretnú možno prvýkrát v živote.

V našom meste sa ešte nerealizoval projekt podobného charakteru, preto som veľmi rada, že sme druhé
mesto na Slovensku, ktorému sa dostalo tej cti. Verím, že projekt pomôže aj danej škole, ktorá je priamo v centre, a má veľký potenciál. Zároveň sa nachádza hneď vedľa Technickej univerzity, s ktorou sa dá samozrejme spolupracovať.

Potrebujú sa dnešné deti učiť podnikavosti a mäkkým zručnostiam?

Podnikavosť a mäkké zručnosti považujem za top nevyhnutnú súčasťou výchovy a vzdelávania. Zbytočne sa naučím teóriu, ak ju nebudem vedieť aplikovať v praxi a naopak. Človek, ktorý chce niekoho niečo naučiť, získať si ho, potrebuje byť v prvom rade autentický a vedieť sa odprezentovať tak, aby vzbudil dôveru. Keď sa predo mňa postaví teoretik, ktorý rozpráva niečo iné ako žije, nie je pre mňa autoritou, od ktorej sa chcem učiť. Vedieť sa slušne správať, vážiť si svoju hodnotu a hodnotu druhých, byť dôveryhodný, to sú všetko mäkké zručnosti, ktoré otvárajú dvere aj k úspešnej podnikavosti.

Súčasťou programu je aj to, že v treťom ročníku budú deti vymýšľať mini inovácie pre pomoc svojej komunite. Čím podľa vás začnú?

Podľa mňa ich vo veľkej miere inšpirujú a dodajú im odvahu dva predchádzajúce roky, počas ktorých spoznajú mnoho nových možností, mentorov, ľudí z rôznych zaujímavých oblastí a aj ďalšie príležitosti, ktoré im ponúknu napríklad cez exkurzie. V každom prípadne bude veľmi pozitívne, keď zotrvajú a vymyslia niečo zaujímavé, čo sa bude dať uplatniť v praxi.
Účastníkom a účastníčkam programu prajem, aby prežívali mnoho osobných úspechov, prejavy uznania a tiež veľmi dôležitú vnútornú motiváciu.

Zuzana Almáši Koreňová

Vyštudovala pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štyri roky pôsobila v projekte Iuventy – KomPrax pre mladých, tri roky sa venovala rozvoju znevýhodnených detí. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých akreditovaných vzdelávacích programov pre mládež a dospelých. V súčastnosti je vedúcou odboru školstva mesta Zvolen.

Rozhovor vznikol pri príležitosti otvorenia druhého klubu Budúcnosť INAK na Slovensku. Ide o jedinečné vzdelávacie centrum, ktoré po Trnave hostí teraz aj mesto Zvolen. V modernom coworkingovom priestore získavajú deti kompetencie potrebné na život v 21. storočí, akými sú digitálna gramotnosť, tímová spolupráca, kreativita. Dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne.

Hlavným partnerom zvolenského centra je Nadácia Orange. Vývoj jedinečnej metodiky Budúcnosti INAK podporil hlavný partner programu, Nadačný fond Slovak Telekom.

Podobné články